Konferencija “Osnaživanje feminističkog pristupa transgeneracijskoj traumi – perspektive žena koje su preživjele ratno seksualno nasilje”

Konferencija “Osnaživanje feminističkog pristupa transgeneracijskoj traumi – perspektive žena koje su preživjele ratno seksualno nasilje” pokazuje snagu žena. Snagu žena koje su rasle i odgajane u jednom patrijarhalnom društvu, ali danas vidimo stvarnu transformaciju i ta transformacija i snaga nam daju novu nadu.

Neke od preporuka i zaključaka proisteklih tokom konferencije su:

– Trauma pogađa cijelu zajednicu, a ne samo pojedinke i pojedince.

– Suočavanje sa traumom je veoma važno na individualnom, društvenom i političkom nivou.

– Transformativne akcije imaju moć u procesu oporavka kao i međugeneracijskog prenosa traume,

– Transformativni modeli u sprječavanju međugeneracijske traume prepoznaju kapacitet snage mladih i članova porodice ukoliko su isti osviješteni o traumi silovanja i seksualnog nasilja, te oslobođeni predrasuda i stereotipa.

– Neophodno je aktivno i senzibilizirano učešće vladinih institucija na svim nivoima, uključujući senzbilizirani direktni rad sa preživjelima kao i programsko planiranje i izdvajanje sredstava za direktnu podršku i pomoć, reparaciju, prevenciju trasngeneracijskog prenosa traume kao i podršku udruženjima preživjelih.

– Zvanično priznanje od strane države je važno jer preživjelima daje osjećaj sigurnosti i pravde.

– Neophodno je aktivno učešće preživjelih u svakoj fazi intervencije.

– Međugeneracijska i regionalna saradnja je veoma važna za učenje o prošlosti i učenju o ženskom iskustvu.

Izvor: Facebook