Okrugli stol – Mostar

Povodom 16 dana aktivizma Udruženje “Žena BiH” Mostar je u saradnji sa Koordinacijskim tijelom za prevenciju, zaštitu i borbu pritiv nasilja u porodici i udruženjem “Novi put” održalo okrugli stol sa predstavnicama/ima relevantnih institucija sa ciljem podizanja svijesti o problemu nasilja u porodici.

Izvor: Facebook