Aktuelni projekti udruženja “Vive Žene” Tuzla

Udruženja “Vive Žene” Tuzla sa partnerima provodi više projekata koji su namijenjeni ženama žrtvama nasilja.

PERIOD: 2021-2023

PROJEKAT: “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda”

Projekat izgradnje ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja i unapređenja socijalnih politika s ciljem njihovog osnaživanja i kreiranja života bez nasilja. Projekat nosi naziv “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda”, koji finansira Europska unija, a provodi UN Women kroz regionalni program “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, a njegove osnovne aktivnosti su edukacija žena žrtava nasilja, psihosocijalna podrška, suradnja sa insititucijama koje imaju značajnu ulogu pri omogućavanju zapošljavanja žena i partnerstvo sa privatnim kompanijama kako bi se kreirale bolje mogućnosti za zapošljavanje i ekonomsku neovisnost žena žrtava nasilja.

Donator: UNwomen


PERIOD: 2020-2024

PROJEKAT: “Osnaživanje glasova žena pogođenih ratnim seksualnim, rodno zasnovanim nasiljem na zapadnom Balkanu – Za kulturu prepoznavanja i pomirenja”

PARTNERI NA PROJEKTU:
– “Vive Žene” Tuzla i Medica Zenica (Bosna i Hercegovina),
– Autonomni ženski centar, Inicijativa mladih za ljudska prava Srbije i Žene u crnom (Srbija),
– Medica Đakovica i Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture (Kosovo).

U periodu od 26 godina nakon rata, žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu nisu na adekvatan način tretirane unutar zakonodavstva Bosne i Hercegovine, niti je njihov društveni status na zadovoljavajućem nivou. Fenomen seksualnog nasilja u ratu se još uvijek doživljava kao stvar privatne prirode iako je formalno prepoznat kao društveni problem i pitanje ljudskih prava. Unatoč učinjenom napretku koji je Bosna i Hercegovina postigla u domenu ljudskih prava i jednakopravnosti spolova, žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu još uvijek nisu adekvatno zaštićene, a zagarantovana prava se ne poštuju. Stoga se projektom nastoji obezbijediti dostojanstven i miran život preživjelih kroz ostvarivanje prava na istinu, reparaciju i pravdu kao i regionalne inicijative suočavanja s prošlošću, sa ciljem razvijanja kulture prepoznavanja i pomirenja na Zapadnom Balkanu, kako bi žene koje su preživjele seksualno, rodno zasnovano nasilje u ratu živjele dostojanstveno i bez nasilja.

Donatori: Medica Mondiale i Engagement Global (EG) iz fonda The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) – Njemačka